شیوا حاجیانی، مهناز عبدالله خان گرجی

شناسایی رنگ‌های مورد استفاده در سه نسخه عقدنامه‌ی عصر قاجار


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی چهارم، بهار و تابستان 1387
چکیده:

با توجه به کاربرد انواع رنگ در تزیین و نوشتار آثار هنری، نسخ خطی و اسناد تاریخی، اهمیت این موضوع، ما را بر آن داشت تا چند نمونه سند و عقدنامه‌ی دوره‌ی قاجار را که در دسترس بوده و از رنگ هم در تزیین و تذهیب آن‌ استفاده گردیده، مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد، چرا که داشتن دانش کافی از ماهیت مواد متشکله‌ی هر اثری‌ و آگاهی بر روند ساختار آن، علاوه بر شناخت هنر یک دوره، در حفظ و نگهداری آن اثر نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت. در این پژوهش، رنگ‌های مورد استفاده در سه نسخه عقدنامه (قباله‌ی ازدواج) مورد ارزیابی قرار گرفت، گرچه‌ تنها با اتکاء به سه اثر، نمی‌توان هنر یک دوره‌ی تاریخی را تعیین نمود و لازمه‌ی [آن] داشتن نمونه‌های بیشتر و تحقیقات‌ پردامنه‌تری می‌باشد، اما این چنین مطالعاتی می‌تواند مقدمه‌ای برای بدست آوردن اطلاعات ارزشمند باشد و مسلما ادامه‌ی این مباحث و بررسی تعداد نمونه‌های بیشتری توسط محققین، نتایج پربارتری در موضوع‌ مربوطه حاصل خواهد شد. در این بررسی، از روش‌های دستگاهی (غیرمخرب) و هم‌چنین شیمی‌تر، در آسیب‌شناسی و شناسایی‌ رنگدانه‌ها استفاده گردید.


زیرشاخه: آثار با پایه‌ی کاغذی، آنالیز دستگاهی، دوره‌ی اسلامی، رنگدانه، رنگینه و بست
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا