مهران کاظم‌پور

شیوه‌ی اجرای پوشش‌های کاشی‌کاری سطوح بیرونی گنبد


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال سوم، شماره‌ی 6، پاییز و زمستان 1394
چکیده:

گنبدها از دیرباز سقفی بر قسمت اصلی بناهای مذهبی بوده اند و از دلایل اجرای گنبد در زمان های گذشته عدم قابلیت اجرای سقف بر سطوح نسبتاً بزرگ با مصالح ماندگار بوده است. امروزه باوجودآنکه مشکل اجرای سقف بر سطوح بزرگ بدون نیاز به گنبد و با کمک مصالح امروزی مرتفع شده است ولی همچنان حضور گنبد بر ابنیه مذهبی یکی از اصلیترین نمادها و مکمل زیبایی شکل ظاهری است و بر روحانیت و امنیت این نوع بناها چشم‌نوازی میکند. با توجه به اوصاف ذکر شده پوشش مناسب این سازه از اهمیت فراوان برخورداراست. ازآنجاکه گنبدها را به شیوههای امروزی مانند قیرگونی و ایزوگام به جهت حرکت‌های عمودی پس از گرم شدن، نمیتوان ایزوله کرد، ازاینرو پوشش بیرونی علاوه بر زیبایی گنبد از جنبه عایقبندی آن نیز مؤثر است. پوشش گنبد از نوع کاشی خود شامل انواع مختلفی اعم از خشتی، معرق و معقلی است. در این مقاله به شیوهی برداشت اندازه، ساخت و اجرای هر یک از روش‌های بالا پرداخته میشود.


زیرشاخه: کاشی، مرمت بناهای تاریخی
دریافت مقاله: دوفصل‌نامه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی

به‌اشتراک‌گذارنده:

وبسایت https://sushiant.com
کارشناس مرمت

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا