قوانین و بیانیه‌های بین المللی
ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم، دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، پیش شماره، بهار 1383

چکیده: قوانین و عهدنامه‌های بین‌المللی در زمینه حفاظت و مرمت از آثار فرهنگی و هنری به عنوان یکی از ارکان اصلی امر نگهداری از ثروت‌های فرهنگی، مقوله‌ای است که در کشور ما کمتر بدان پرداخته شده که نتیجه‌ی آن به صورت عدم آشنایی اغلب دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌ی مرمت آثار تاریخی و فرهنگی و سایر رشته‌های وابسته با معیارها و استانداردهای بین‌المللی برای تعیین و ارزیابی کیفیت اقدامات مرمتیِ انجام شده و یا در حال انجام بروز کرده است. در این مقاله سعی در آن است که با اختصاص دادن صفحاتی چند بدین موضوع گامی هرچند کوچک در زمینه اطلاع‌رسانی و ایجاد آگاهی در دانشجویان و دانش‌آموختگان مرمت به شکل عمومی‌تر برای نیل به فراهم آمدن زمینه‌ی نقد علمی برداشته باشیم.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: