غفار حاتمی
کتیبه و نقش برجسته‌ی داریوش؛ اقدامات انجام شده، طرح­های پیشنهادی و برنامه­ های آینده
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال چهارم، شماره‌ی 1، شماره‌ی پیاپی 2، پاییز 1387


دریافت مقاله: نشریه‌ی انجمن علمی دانشجویان دانشکده‌ی حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهاننوشته‌های مرتبط: