تانیا گریشمن
مرمت آثار باستانی در هنگام کاوش‌های باستان‌شناسی
ترجمه‌ی فریبا مجیدی، دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی دوم، بهار و تابستان 1386


دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: