وحید پورزرقان، حمیدرضا بخشنده‌فرد، غلامرضا وطن‌خواه
مروری بر روش‌های حفاظتی در برابر بیماری برنز
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال پنجم، شماره‌ی 3، شماره‌ی پیاپی 4، تابستان و پاییز 1388

چکیده: بیمارى برنز یکى از مهم‌ترین عوامل موثر در خوردگى اشیا برنزى باستانى محسوب مى‌شود. این بیمارى باعث تخریب بسیارى از آلیاژهاى برنزى باستانى در طول زمان شده است. تاکنون روش‌هاى متفاوتى براى جلوگیرى و برطرف‌کردن این مشکل ارایه و آزمایش شده است. برخى از روش‌هاى حفاطتى ارایه شده مى‌تواند باعث حذف یون کلرید از آلیاژهاى مس تاریخى شده یا مى‌تواند تحت بازدارنده‌هاى آلى و پوشش‌دهنده‌ها باعث کندکردن و جلوگیرى از بیمارى برنز شود. هدف از این مقاله بررسى و مرورى بر روش‌هاى حفاظتى در برابر بیمارى برنز که تاکنون بر روى آلیاژهاى مس مورد استفاده قرار گرفته اند مى‌باشد.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: