اعظم رمضانی چرمینه

مروری بر روش پرتونگاری ایکس در آثار سفالین


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال سوم، شماره‌ی 5، بهار و تابستان 1394
چکیده:

پرتونگاری ایکس، ثبت تصویر حاصل از عبور پرتوی ایکس از میان شیء مورد بررسی بر فیلم یا وسایل ‌ثبت کننده‌ی دیگر است و می‌تواند اطلاعاتی ارزشمند در ارتباط با ساختمان اشیاء سفالی دهد که ممکن است حصول این اطلاعات و تشخیص آن‌ها از راه‌های دیگر دشوار باشد. مزایای بالا از جمله غیرمخرب بودن، سرعت نسبی بالا و هزینه‌ی پایین روش پرتونگاری سبب استفاده‌ی گستردهی آن به‌خصوص در ارتباط با آثار سفالی است. این مقاله مروری بر روش پرتو‌نگاری ایکس داشته و چگونگی کاربرد آن در مورد ظروف سفالی را مورد بررسی قرار می‌دهد. هر چند که با وجود توانایی این روش در شناسایی ساختار رُسی، روش‌های فرم‌دهی، ترک‌ها و درمان‌ها، نتایج نشان‌دهنده‌ی این مهم است که پرتونگاری ایکس می‌تواند [بهعنوان] روش تکمیلی مطلوبی در کنار سایر مطالعات انجام‌شده بر آثار سفالی، مورد استفاده قرار گیرد.


زیرشاخه: آسیب‌شناسی آثار، آنالیز دستگاهی، سفال، مواد و روش‌های مرمتی
دریافت مقاله: دوفصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا