حمیدرضا بخشنده فرد
معرفی یک روش تشخیص و شناسایی ایزومرهای کلرید بازی مس در آثار برنزی
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، پیش شماره، بهار 1383

چکیده: همانطور که می‌دانید یکی از گروه‌های مشکل‌ساز مواد معدنی که برای اشیاء برنزی ایجاد آسیب‌های جدی بر ساختار برنزهای تاریخی می‌کند، گروه کلرید و کلریدهای بازی مس هستند. در این مقاله یک روش سریع و ساده جهت شناسایی کلریدهای بازی بر روی اشیاء برنزی بررسی شده است.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: