جعفر کریم پور، داریوش حیدری
نگاهی به طرح باززنده‌سازی شهر قدیم باکو
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی دهم، بهار و تابستان 1390


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: