زهره ساری‌خانی
پایش: (پیشینه، مفاهیم، اهداف و ضرورت‌ها)
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی چهارم، بهار و تابستان 1387

چکیده: پایش یا مونیتورینگ، فرایندی است که با آگاهی یافتن از وضعیت یک سیستم در حوزه‌های مختلف، خصوصاً در مباحث آثار تاریخی و فرهنگی به عنوان بخش مهمی برای تحقق یافتن اهداف مدیریتی و برنامه‌های حفاظتی می‌باشد. پایش نقش اساسی و تسهیل‌کننده بر روند تصمیم‌گیری‌های کمیته‌ی میراث جهانی برای ثبت آثار در فهرست‌ جهانی براساس شاخص‌های مهم و برجسته از نقطه‌نظر زیبایی‌شناسی و اصالت، ایفا می‌نماید. چارچوب پایش نیازمند گردآوری اطلاعات در سه حوزه است: وضعیت حفاظت اثر و عناصر موجود در آن؛ وضعیت اجتماعی، فیزیکی، اقتصادی و محیط اطراف آن؛ تأثیر استراتژی تنظیم شده برای توسعه‌ی وضعیت اثر. طرح و اجرای پایش و سیستم ارزیابی باید کلی‌نگر باشد و همه‌ی اهداف و ارزش‌های مدیریتی را دربرگیرد. هنگامی‌ که مشخص گردد فاکتورهایی با معیارهای ثبت جهانی برای یک اثر منطبق نیست، کمیته‌ی مربوطه تصمیم به‌ حذف آن اثر از فهرست جهانی می‌نماید.

دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: