مهدی رازانی، علی آدینه

چزاره براندی و اندیشه‌های نوین مرمت


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی سوم، پاییز و زمستان 1386
چکیده:

شناخت اندیشه‌های برندی در زمینه‌ی مرمت، به عنوان یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان تئوری حفاظت مدرن بسیار اهمیت دارد. وی از جمله اشخاصی است که نظریات کاربردی‌اش خصوصاً برای مرمت تزیینات و نقاشی در سراسر دنیا بسیار مورد توجه است. در این مقاله که به معرفی شخصیت برندی و برخی نظریات مهم‌اش اختصاص دارد، به مطالبی‌ از قبیل سیر تحول تئوری‌های مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، بازشناسی دانشمندان تاثیرگذار بر آن تا پیش از برندی و در ادامه به پی‌گیری سرچشمه‌ی افکار برندی در نظرات هایدگر و ریگل پرداخته شده است. هم‌چنین به صورت تحلیلی‌ مفاهیم اصلی و بنیادی در تفکرات این نظریه‌پرداز همانند فرآیند خلاق مرمت و مفهوم مرمت که کمتر شناخته‌شده‌ اند مورد بررسی قرار گرفته است.


زیرشاخه: اصول حفاظت و مرمت در اجرا، مبانی نظری مرمت
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا