مهدی رازانی، علی آدینه
چزاره براندی و اندیشه‌های نوین مرمت
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی سوم، پاییز و زمستان 1386

چکیده: شناخت اندیشه‌های برندی در زمینه‌ی مرمت، به عنوان یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان تئوری حفاظت مدرن بسیار اهمیت دارد. وی از جمله اشخاصی است که نظریات کاربردی‌اش خصوصاً برای مرمت تزیینات و نقاشی در سراسر دنیا بسیار مورد توجه است. در این مقاله که به معرفی شخصیت برندی و برخی نظریات مهم‌اش اختصاص دارد، به مطالبی‌ از قبیل سیر تحول تئوری‌های مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، بازشناسی دانشمندان تاثیرگذار بر آن تا پیش از برندی و در ادامه به پی‌گیری سرچشمه‌ی افکار برندی در نظرات هایدگر و ریگل پرداخته شده است. هم‌چنین به صورت تحلیلی‌ مفاهیم اصلی و بنیادی در تفکرات این نظریه‌پرداز همانند فرآیند خلاق مرمت و مفهوم مرمت که کمتر شناخته‌شده‌ اند مورد بررسی قرار گرفته است.

دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: