مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور، تهران، 1378

چکیده: پژوهشکده‌ی حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی در اسفند ماه سال 1378 این کتاب را که شامل ‏‏30 مقاله‌ی ارائه شده در دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و تزئینات ‏و‌ابسته به معمار‌ی را در 398 صفحه منتشر نموده است. همایش دوم حفاظت و مرمت از هفدهم تا ‏بیست و دوم آبان ماه 1376 در تهران برگزار گردید و مقاله‌های آن در 10 بخش شامل سنگ؛ ‏شناخت مواد؛ مبانی نظری مرمت؛ مواد آلی؛ کاغذ؛ تزئینات وابسته به معماری؛ نقاشی؛ چوب؛ آجر، ‏سفال، شیشه؛ و فلز ارائه در در این مجموعه به چاپ رسیده است. لیست مقالات این مجموعه ‏از طریق این لینک قابل دسترسی و مشاهده است.‏

لینک تهیه‌ی کتابنوشته‌های مرتبط: