مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏
ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری، س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور، تهران، 1383

چکیده: این مجموعه شامل مقاله‌هایی از دو همایش بین‌المللی سالانه‌ی حفاظت و مرمت اشیای تاریخی ـ فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری می‌باشد. همایش سوم از هشتم تا یازدهم آذر ماه 1377 در تهران و همایش چهارم از هفتم تا دهم اسفند ماه 1378 در اصفهان برگزار شده است. رویا بهادری و شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد ویراستاران علمی این کتاب هستند که در اردیبهشت 1383 توسط اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی در 388 صفحه به چاپ رسیده است. لیست مقالات این مجموعه از طریق این لینک قابل دسترسی و مشاهده است.

لینک تهیه‌ی کتابنوشته‌های مرتبط: