انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین

کتاب‌های مربوط به این ناشر 4 یافته‌ی زیر است.

مشخصات
منصور محمد ابن منصور (858-883 هـ.ق)، 1335

گوهرنامه

حبیش تفلیسی، ، 1336

بیان الصناعات


ویرایش (/به کوشش) ایرج افشار
مولف نامعلوم (به کوشش محمدتقی بینش)، ، 1343

جواهرنامه


ویرایش (/به کوشش) محمدتقی بینش
محمدبن‌محمد‌بن‌حسن طوسی (653 ﮪ.ق) به‌ کوشش محمدتقی مدرس رضوی، ، 1348

تنسوخ‌نامه‌ی ایلخانی


ویرایش (/به کوشش) محمدتقی مدرس رضوی
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا