میلاد شالیکاریان
استحکام بخشی یک نمونه کتیبه‌ی گچبری مربوط به دوره‌ی قاجار واقع در بقعه‌ی چهار پادشاهان لاهیجان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1388
استاد راهنما: مژگان خاکبان
نوشته‌های مرتبط: