حمیدرضا خوشدلی
اشیاء سنگی در مرمت
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1368
استاد راهنما: سلیمان مقیمی بیدهندی
نوشته‌های مرتبط: