مرجان صدیق
بررسی آسیب‌های وارده بر یک جلد قرآن مجید متعلق به اواخر صفوی و انجام عملیات مرمتی بر روی قرآن مذکور
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1380
استاد راهنما: حمید ملکیان
نوشته‌های مرتبط: