کامران احسان
بررسی آسیب‌شناسی و درمان چند نمونه اشیاء فلزی آلیاژ مسی متعلق به موزه‌ی ملی ایران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: اصغر توکلی
نوشته‌های مرتبط: