شهلا افشار نادری
بررسی تزئینات سردر مسجد جورجیر اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: احمد منتظر
نوشته‌های مرتبط: