شیوا شرف‌پور
بررسی تطبیقی نظریه‌ی چزار برندی با اصول زیباشناسی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1385
استاد راهنما: اسماعیل طلایی
استاد مشاور: محمدمنصور فلامکی

چکیده: هدف اصلی این پژوهش٬ زنده نمودن میل و توجه مرمت‌گر است به حفظ و حراست٬ شناخت و انتقال جنبه‌های زیباشناسانه اثر. این پژوهش به صورت میدانی و بخش اعظم آن کتابخانه‌ای و استنتاج و تطابق داده‌ها با هم است. در این پژوهش با مرور دوباره معانی زیبایی٬ هنر و معیارهای درک ارزش‌های زیباشناسی و مرور مبانی مرمت اشیاء٬ نظر نظریه پردازان مرمت از مراحل ابتدایی تا شکل گیری نظریه‌ی براندی٬ اهتمام بر روشن کردن اهمیت حفظ بُعد زیبایی شناسی اثر است.نوشته‌های مرتبط: