آرش امیریه
بررسی ساختاری یک قطعه نقاشی دیواری منسوب به دوره‌ی قاجار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
نوشته‌های مرتبط: