سمیرا خلیلی
بررسی شیوه‌ی درمان تابلوی نقاشی رنگ و روغن جمع‌شده و انجام اقدام حفاظتی و مرمتی تابلوی نقاشی متعلق به مجموعه‌ی نیاوران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: رضا رحمانی
نوشته‌های مرتبط: