حوریه ضابطیان
بررسی لایه‌ی رنگ در نقاشی سه‌پایه‌ای، حفاظت و مرمت تابلوی حضرت مریم و کودک
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: