مسعود باتر
بررسی و حفظ و مرمت سه نمونه سفال نخودی‌رنگ متعلق به شهر سوخته
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1379
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: