محسن طیاری
بررسی گچبری روی کاهگل در ارگ بم
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: مصطفی حسین‌آبادی
استاد مشاور: اصغر توکلی
نوشته‌های مرتبط: