کامران احسانی
بررسی و تحلیل مرمت‌های قدیمی انجام‌شده بر روی اشیاء سالن موزه‌ی ایران باستان و اصلاح مرمت پنج نمونه از این اشیاء
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1381
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: اسماعیل طلایی

چکیده: هدف این پژوهش بررسی مرمت‌های انجام‌شده‌ی قدیمی و مقایسه‌ی آن با روش‌ها و مرمت‌های جدید، اصلاح برخی از مرمت‌های قدیمی که ارزش هنری اشیاء را خدشه‌دار نموده و یا خود باعث تشدید در روند تخریب و یا ایجاد بیماری در اشیاء شده و دستیابی به راه حل مناسب و جایگزینی برخی از مرمت‌های قدیمی آثار در راستای حفاظت و نگهداری بلند مدت آنها است. روش پژوهش بررسی و طبقه‌بندی مرمت‌های قدیمی انجام‌شده، آسیب‌شناسی آنها و انتخاب نمونه‌هایی است که نیاز به اصلاح داشته اند، نتیجه‌ی حاصل دستیابی به الگویی مناسب برای بازنگری‌های مرمتی منتخبی از آثار در موزه‌ی ایران باستان است.نوشته‌های مرتبط: