هادی زارعی
تزئینات گچی رباط شرف (کوربندی)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: احمد رهبری; ذبیح‌الله خلوصی راد
نوشته‌های مرتبط: