فرانک کاشی‌زاده قالیباف
تکنیک ساخت ظروف نقره‌ای ساسانی‌، مطالعه بر روی چند شیء نقره‌ی ساسانی (موزه‌ی ایران باستان و رضا عباسی)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1371
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: ناصر نوروززاده چگینی
نوشته‌های مرتبط: