زهرا نوروزی
حفاظت و مرمت آجرهای لعاب‌دار هخامنشی شوش و سامان‌دهی به آجرهای موجود در انبار موزه‌ی شوش
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: ناصر نوروززاده چگینی
استاد مشاور: اصغر پورشیروی
نوشته‌های مرتبط: