محمدعلی بزرگمهر
حفاظت و مرمت بخشی از منبر چوبی مسجد جامع قاین
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: حمیدرضا چمن
نوشته‌های مرتبط: