محمدعلی شهبازی سیف‌آبادی
حفاظت و مرمت تابوت سفالی اشکانی (بدون لعاب)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: