زهره هوشمند جاغوری
حفاظت و مرمت نُسخ خطی مربوط به دوره‌ی قاجار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1380
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: