بهشاد حسینی
حفاظت و مرمت نقاشی رنگ و روغن روی کرباس حضرت مریم و کودک
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: