ماندانا پورضرغام
حفاظت و مرمت گچبری‌های یافت‌شده از امام‌زاده ابراهیم (نرمی) برخوار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1383
استاد راهنما: حسام اصلانی
استاد مشاور: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: