مینا باطنی
حفاظت و مرمت یک نمونه شیء چرمی قاجاری
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1379
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: