مرضیه موروثی
حفاظت و مرمت یک نمونه صلیب چوبی موجود در گنجینه‌ی کلیسای وانک اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: فریبا مجیدی
استاد مشاور: فرزانه ریسمانچیان
نوشته‌های مرتبط: