محسن موحدی
حفاظت و نگهداری کنده‌کاری‌های صخره‌ای در سکنج کرمان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1368
استاد راهنما: مهندس طیاری
نوشته‌های مرتبط: