امیر کریمی
حفظ و مرمت سه نمونه نسخه‌ی خطی سرای مخلص اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: