عاطفه شکفته
حفظ و مرمت یکی از دیوارنگاره‌های ایوان خانه‌ی سوکیاس
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: