مهشید کاکویی ازبرمی
حفظ و مرمت یک نمونه درب چوبی متعلق به دوره‌ی ایلخانی واقع در راهروی وضوخانه‌ی مسجد جامع اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: قباد کیانمهر
نوشته‌های مرتبط: