رویا برزآبادی فراهانی
سکه‌های دوران ساسانی (بررسی و مطالعه‌ی تاریخی-هنری)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: ناصر نوروززاده چگینی
استاد مشاور: علیرضا بهرمان
نوشته‌های مرتبط: