محمدعلی میرزایی
شناسایی و مرمت اشیای سفالی مخروطی‌شکل متداخل کشف‌شده در حفاری‌های میدان عتیق اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: