طاهره‌سادات موسوی کودهی
فاکتورهای فیزیکی مُضر در موزه و راه‌های کنترل آنها و کار عملی بر روی کاغذ
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: احمد پرورش; طاهره نبئی
نوشته‌های مرتبط: