حسین احمدی

فرآیند فرسایش آثار تاریخی آهنی و شیوه‌های پیش‌گیری و تیمار


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: عباس عابد اصفهانی
چکیده:

بواسطه‌ی خصایص منحصر به فرد آهن، اشیاء آهنی قدیمی، همیشه واجد اطلاعات ذی‌قیمیتی درباره فرآیندهای استخراج و ساخت خود هستند. پاره‌ای دیگر از همین خصایص که آن نیز سرچشمه در ماهیت خاص آهن دارد، سبب بروز فرآیندهای مضمحل و ویران‌گری در ساختار اشیاء آهنی خواهند شد. نگارنده این پایان نانه قصد آن دارد تا با بیان این مکانیزم‌ها، توجه علاقه‌مندان حفظ آثار فرهنگی و تاریخی، بخصوص مرمت‌گران را به این جنبه‌های مهم جلب نماید،همچنین سعی شده در حد امکان و توانایی و با مطالعه کلیه تحقیقات انجام شده در این زمینه، با مطرح کردن راه‌های پیشگیری و تیماری که امروزه در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، افق نسبتاً وسیعی را پیش روی ایشان باز نماید تا احیاناً در اتخاذ تصمیم جهت انتخاب شیوه‌های مرمتی دچار تردید نگردند. فصول مختلف تحقیق حاضر هریک به نحوی، بخشی از این مهم را بر عهده دارند. فصل یک آشنایی با عنصر آهن است، فصل دوم مکانیزم‌های تخریب را بررسی می‌مند، فصل سوم محصولات متعدد و متنوع فرآیندهای تخریب آهن و طرق تشکیل آنها را می‌شناساند. فصل چهارم شیوه‌های تیمار و فصل پنجم راههای تثبیت را معرفی می‌کند و بالاخره در فصل انعکاس تجارب عملی یعنی فصل شش، اطلاعات پالایش شده بخش‌های قبلی در بوته آزمایشات عملی قرار گرفته و گزارش گونه‌ای از روال این تجربیات درج شده است.

Abstract: The vulnerable nature of iron objects has caused the potentially active process of corrosion to always threaten to deterioration and ruin such objects. This problem has caused a relatively multilateral consideration of this matter to become the subject of this project. The various sections of this thesis have been planned to inquire about this matter, each in a different manner. In the first section, the structure of iron and its alloys has been discussed. The second section contains some information about deterioration processes of iron works. In the third section, the products being made during the mentioned processes. Have been introduced separately, and their formation examined. The fourth section considers the cleaning and consolidation methods for the mentioned objects and the fifth section brings up the stabilization efforts of historic iron works. The last section reflects the other’s practical experiences, including identification of damages and the treatment of a few historic iron works, based on the discussed matters in this text.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا