منصوره مقری
مرمت ابریق برنجی دوره‌ی سلجوقی، متعلق به گنجینه‌ی میراث فرهنگی خراسان رضوی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: محمد مرتضوی
نوشته‌های مرتبط: