عبدالفتاح شریفی‌نژاد
مرمت بخشی از تزئینات نقاشی دیواری و آیینه‌کاری قلعه نهچیر مبارکه‌ی اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: مسعود باتر
نوشته‌های مرتبط: