مهدی فهار
مرمت خمره‌ی سفالی متعلق به منطقه‌ی گز برخوار منسوب به دوره‌ی ساسانی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: ساغر حمیدی
نوشته‌های مرتبط: