سامان ترابی
مرمت نقاشی دیواری پهلوان سربینه‌ی حمام تاریخی شاهزاده‌ها
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: