سید محمد رئیسی; مینا داستانیان
مستندنگاری، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی تزئینات چوبی بنای تاریخی سقانفار بابل (کیجاتکیه) و ارائه‌ی طرح مرمت
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1380
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: مهین سهرابی نصیرآبادی
نوشته‌های مرتبط: