پرستو نعیمی طرئی
مس: رنگدانه، خوردگی و حفاظت (بررسی فنی تعدادی از آثار فلزی و کتب مجموعه‌ی رضا عباسی)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1383
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
نوشته‌های مرتبط: